معرفی پرسنل

رای دهی:  / 7
ضعیفعالی 

        معرفی پرسنل مرکز


 

 

 

ردیف

 نام و نام خانوادگی

سِمَـــت

 

1

سرکار خانم زهرا خاکشور

  مدیریت

2

سرکار خانم طاهره شرکتی

  نیروی خدماتی

3

سرکار خانمنرگس عباسیان دلوئی

  مربی پیش2

4

 سرکار خانمسیما اصغری شهری

  مربی پیش2

5

سرکار خانم الهام مروی

  مربی پیش 2

6

سرکار خانم ملیحه احمدی فر

  مربی پیش1

7

سرکار خانم فاطمه محمدزاده

  مربی پیش1

8

سرکار خانم هدیه شفیعی

  کمک مربی

9

 سرکار خانم فهیمه غفاریان

  مربی کامپیوتر و متصدی سایت

10

 سرکار خانم سمیه فتاحی نژاد

مربی بهداشت

11

سرکار خانم نادیه عباسی

مربی ورزش

12

 سرکار خانم بنت الهدی گرامی

مربی نقاشی

13

سرکار خانم آذین علیزاده

  مربی زبان انگلیسی

14

سرکار خانم مرجان توکلی

مربی نجوم